Persuasive Writing Bootcamp

ทักษะการเขียนเชิงโน้มน้าวใจ หรือ 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐮𝐚𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐖𝐫𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 สกิลสำคัญสำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย!

การเขียนโน้มน้าวใจเป็นสกิลที่สำคัญมากโดยเฉพาะการเขียน essay เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือส่งอาจารย์ การเขียน cover letter เพื่อใช้สมัครงาน รวมไปถึงการเขียนโน้มน้าวใจเพื่อการโฆษณาในเชิงธุรกิจ เป็นสกิลที่สำคัญและสามารถนำไปใช้ต่อยอดได้ในหลากหลายแขนง

ทุกวันนี้หลายๆบริษัทกำลังมองหาคนที่มีความสามารถในการเขียนโน้มน้าวใจเพื่อการขายหรือโปรโมทสินค้า รวมถึงดึงดูดลูกค้า และโปรโมทแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง หรือที่เรียกว่า Copywriting, Content Writing รวมไปถึง การเขียนในเชิงโฆษณาอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้นการปูพื้นฐานทักษะการเขียนโน้มน้าวใจจึงเป็นสิ่งสำคัญและควรมีติดตัวในยุคนี้

มาเข้าค่าย Persuasive Writing Bootcamp กับ APPA ดีอย่างไร?

💥 น้องๆจะได้อะไรจากคลาสบ้าง?

 • แข่งประกวดบทความลง Bangkok Post หนังสือพิมพ์ชื่อดัง
 • การฝึกวิเคราะห์ Persuasive message ผ่านงานเขียนตัวอย่าง
 • เรียนรู้การเขียนโน้มน้าวใจผ่าน Group Activity ที่สนุกและท้าทาย
 • ฝึกฝนความกล้าแสดงออกทางความคิดผ่าน Active Learning Class Activities สุดสนุก
 • Writing Workshop แบบเจาะลึก
 • กิจกรรม Debate เพื่อฝึกการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนหัวข้องานเขียน

🤩 คลาสนี้ 𝐅𝐨𝐜𝐮𝐬 อะไรบ้าง?

 • Persuasive Elements in Texts (องค์ประกอบการโน้มน้าวใจในข้อความ)
 • The concept of Ethos, Pathos, Logos (ทฤษฎี Ethos, Pathos, Logos)
 • Group-based Activities (Active learning) (กิจกรรมกลุ่มแบบ Active)
 • Intensive Writing Lecture (Introduction, Body, Conclusion) (เรียนรู้การเขียนแบบเจาะลึก)
 • Fun Ideations and Debates (กิจกรรมการโต้วาทีแลกเปลี่ยนความคิด)

🤩 𝐓𝐨𝐩𝐢𝐜𝐬 อัพสกิล 𝐖𝐫𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 ในคลาส

 • Essay & Paragraph structure (Introduction, Body, Conclusion)
 • Useful Vocabulary lists (คลังคำศัพท์สำคัญในการเขียน)
 • Brainstorming (การระดมความคิด)
 • Effective Writing Elements (องค์ประกอบการเขียนที่มีประสิทธิภาพ)
 • Sourcing and Citing Evidence (การอ้างอิงข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูล)
 • เรียนกับ Native เจ้าของภาษา Adam Leigh Pavlakovich ครูสอนภาษาอังกฤษประสบการณ์แน่น!!