50+ วลีใช้สอบ IELTS Speaking Test เล่าเรื่องยังไงให้คล่อง & สมูธ พร้อมตัวอย่างวิธีตอบคำถามฉบับมือโปร

🔔 #แชร์วนไป 50+ วลีใช้สอบ IELTS Speaking Test 💡 เล่าเรื่องยังไงให้คล่อง & สมูธ พร้อมตัวอย่างวิธีตอบคำถามฉบับมือโปร!!


✔️ จัดเต็มครบทั้ง 10 Situations :

1. Clarifying the Questions

Examples :

 • I’m sorry, I didn’t get the question.

 • I’m sorry, I’m afraid I didn’t catch that.

 • I’m sorry, could you rephrase that?

 • Could you repeat the question, please?

 • Could you say that again?

 • Could you explain what you mean by..?

 • Could you explain the question, please?


2. Opening Statements

Examples :

 • Today, I’d like to share with you about…

 • In this talk, I’m going to tell you how…

 • I want to tell you about…

 • Today, I would like to discuss…

 • Today, I want to give you a short talk on…


3. Beginning the Main Body of Your Speech

Examples :

 • First and foremost….

 • And why do I find it so appealing? It is, after all….

 • To begin with…

 • One of the most intriguing aspects about….

 • This is the most significant day/opportunity of my life because…


4. Expressing Your Opinions

Examples :

 • In my opinion…

 • I firmly/truly/surely/strongly believe that…

 • From my point of view…

 • It seems to me that…

 • From my viewpoint…

 • From my perspective…

 • It appears to me that…

 • I realize that…

 • I understand that…


5. Building on Your Idea

Examples :

 • Another reason why I like…

 • One of the main advantages…

 • One of the consequences…

 • This appeals to me because…

 • Another unusual fact about…

 • I like … more than anything else because…


6. Speculating and Expressing Possibilities

Examples :

 • I suppose…

 • It is possible…

 • I would imagine that…

 • I would say…

 • Perhaps…

 • I think it is likely/unlikely…


7. Agreeing and Disagreeing

Examples :

 • I totally agree.

 • I couldn’t agree with you more.

 • You are absolutely right.

 • No doubt about it.

 • Definitely / Absolutely / Precisely

 • I’m afraid I disagree.

 • I see your point, but…

 • That’s not always true.

 • Not necessarily.

 • That’s one way of looking at it. However…


8. Comparing and Contrasting

Examples :

 • Similar to…

 • Much the same…

 • As (adjective) as … “as fun as traveling alone”, “as enjoyable as playing the guitar”

 • Same (noun) as… “the same age as me”, “same school as my brother”

 • In contrast to…

 • Compared to…


9. Transition Words

Examples :

 • Also, as well as…

 • Similarly, in the same way…

 • Even though, despite, yet…

 • So that, so, for this reason…

 • For example, for instance…

 • Because, since, thus, that is why…

 • Actually, I have to say…

 • On the other hand…


10. Closing statements

Examples :

 • In conclusion…

 • To sum up…

 • To summarize…

 • To conclude…

 • As a whole…

 • So all in all…


ตัวอย่างวิธีตอบคำถามฉบับมือโปร :

Question : Is money always the most significant thing when selecting a job?

Answer :

From my point of view, I truly believe that money should be the most important factor to consider when choosing a career.
First and foremost, money, no matter how much of it we have, does not always buy ‘happiness’ or ‘work contentment’. For instance, if I am paid a lot of money, but my job is not considered important, despite my best intentions, I am unlikely to perform to my full ability. Another reason I think this way is because even though I could be earning a lot if I do not enjoy the company of the people I am working with, I would not enjoy my job. Money is vital for us to execute our jobs, but it is not the most important work component, in my perspective.


Question : Does advertising provide accurate information, or do they urge people to buy goods they do not need?

Answer :

In my opinion, some do, and others do not. However, it is tough to determine who is providing us with accurate information. For example, I do not believe that skin whitening treatments work, but we see them everywhere, and we are pushed to buy them even though, from my perspective, they are not necessary. On the other hand, advertisements tell us that they are vital because they will improve our lives. As a result, this is an example of advertising that encourages people to purchase something they do not need. I strongly believe that most countries now have procedures in place to ensure that advertisements provide accurate information and do not deceive consumers. I think that it is still possible for advertisers to overstate or mislead consumers without breaking the law.