เทคนิคสอบ IELTS Writing Task 2

📣 แชร์เทคนิคสอบ IELTS Writing Task 2 💡 จัดเต็ม 50+ Phrases ✅ พร้อม Sample Essays เขียนยังไงให้ดู Professional!!


✔️ IELTS Writing Task 2 (Essay Question) :

👉🏻 การให้เขียนเรียงความจากหัวข้อเรื่องที่กำหนดมาให้ เช่น สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี การตลาด พฤติกรรม จิตวิทยา เป็นต้น ซึ่งเราจะต้องเขียนแสดงความคิดเห็นในหัวข้อนั้นๆ โดยใช้คำไม่น้อยกว่า 250 คำ ภายในระยะเวลา 40 นาที


✔️ ลักษณะของคำถาม IELTS Writing Task 2 :

👉🏻 ให้ความเห็นข้อดี / ข้อเสีย

👉🏻 อธิบายความเห็นแง่บวก / แง่ลบ

👉🏻 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

👉🏻 อธิบายความคิดเห็นของเรากับเรื่องว่า เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย


Expressing Opinions

 • I’d argue that…

 • In my opinion…

 • Personally, I believe…

 • It appears to me that…

 • I have to admit that…

 • As far as I can tell…

 • As for me, I believe…

 • That is something I cannot deny…

 • I’d like to emphasize that…

 • In my personal experience…


Proving Arguments

 • To attest…

 • To prove…

 • This is testified by…

 • This is evidenced by…

 • This establishes that…

 • This is attested/proven by…


Expressing General Point of View

 • It is commonly stated that…

 • According to popular belief…

 • It is commonly assumed that…

 • It is generally assumed that…

 • It is largely agreed upon that…

 • It’s a widely held assumption that…


Outlining Facts

 • It is evident that …

 • The truth is that …

 • It is obvious that …

 • This shows that …

 • There is no doubt that …


Giving Examples

 • As an example…

 • Take for instance…

 • We can see this in…

 • A good illustration of this is…

 • Evidence for this is manifested in…


Concluding

 • To summarize…

 • In conclusion…

 • In general…

 • On balance…

 • Taking everything into account…


How much do you agree or disagree with the claim that e-books and modern technology will completely replace conventional newspapers and magazines?

"Technology is advancing at a breakneck pace, opening up new doors for us while keeping us informed about the latest news and events. As a result, many people believe that traditional newspaper reading will become obsolete. I disagree since the easiest and cheapest way to obtain news is through a traditional newspaper.

To begin, there are a variety of reasons why traditional news gathering methods remain popular. First, many people have developed a strong desire to read the newspaper. Everyone, whether affluent or middle class, can be seen eagerly anticipating the arrival of the newspaper in the morning and reading it with a cup of tea.

Furthermore, these are the most portable, least expensive, and simplest ways of staying informed about global events. It may be taken from one location to another in a bag and is reasonably priced. It's quite useful, and simply flipping through the pages can make you omniscient. Second, there is no need for power or other equipment.

Furthermore, the additional accessories are frosting on the cake. The Hindustan Times, for example, has a variety of articles such as women's fashion, job advice, culinary art, and so on.

However, technology has surely changed the way we read news. For example, videos provide a full and clear view of what we're reading, and we can also save, share, and forward it to our family and friends. Technophobia, it goes without saying, will have no place in an ever-advanced modern society.

To summarize, improved versions of technology have a significant impact on people's lives, but they will not, in my opinion, be able to threaten the existence of conventional newspapers and periodicals."


These days, many people prefer online shopping to conventional shopping. What are the benefits and drawbacks of shopping online?

People increasingly recognize the advantages of online purchasing over traditional shopping. There are benefits and cons to shopping online. The advantages and disadvantages of shopping online will be discussed in this article.

There are numerous benefits to shopping online. For starters, it is more practical. A person can save time looking for a product by purchasing it online. They can also save time by not going to the store and making the purchase themselves. Second, online shopping may be more trustworthy than in-store purchases. Customers, for example, can post online reviews that others can use as a reference. Meanwhile, store-bought things are less comprehensive and sometimes untrustworthy.

On the other hand, people may be dissatisfied with their online-purchased goods. Products such as shoes or pants, for example, may have erroneous sizes or may not precisely match the customer's requirement. Furthermore, certain websites that allow users to sell may not be trustworthy. Products without a guarantee may have flaws or be expensive. Apart from that, people may get too dependent on technology to venture outside. They may become lazy if they become overly reliant on it. For example, instead of going food shopping, people may order it using an app and have it delivered.

Finally, online shopping provides a person with additional possibilities who value their time. However, it is not entirely trustworthy and should be used with caution."


Some people feel that the purpose of a university degree is to assist graduates in obtaining better jobs. Others think that university education has far-reaching benefits for both individuals and society. Discuss and give your perspective on both views.

"Some people believe that a college degree helps graduates find rewarding jobs, while others believe that studying in a higher institution is better for students and the environment. I agree that obtaining a college diploma is a significant benefit to the individual and his immediate environment.

On the one hand, college education has various effects on an individual. Not only is excellent moral behavior taught, but also tolerance and control. Furthermore, the scholar benefits from his lecturer's teachings, which can be put into effect after graduation. Moreover, a college degree assists an individual in preparing for the future. For example, Niger Delta University engineering students are escorted to several workshops during their studies. As a result, they are practically prepared for the labor market, which provides them with pleasant tasks.

The importance of a university institution in the community, on the other hand, cannot be overlooked. Furthermore, the world has a lot of benefits from the educational experiences of its citizens by growing society in various ways. Graduates of my university, for example, organized an alumni group that assisted the institution in developing an online platform to help undergraduate students improve their skills and talents. As a result, people are kept busy to a large extent, and crime has decreased dramatically.

In conclusion, while higher education prepares individuals for decent jobs, I believe it also assists society to a considerable amount as a scholar."